KONKURS za upražanjena radna mjesta – januar 2022

KONKURS (PDF)  januar 2022

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Centar

JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Sarajevo

Braće Begić 19

www.osmbklj.edu.ba

 

Na osnovu  člana 88. i 94.   Zakona  o  osnovnom  odgoju  i  obrazovanju ( „Službene  novine  Kantona  Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21), Pravila JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, člana 4., 5., 6. i 18.  Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 29/21 i 31/21), Odluke  Školskog odbora  JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, broj: 5-69/22 od 14.01.2022. godine uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-30-45365-2 od 10.01.2022. godine, JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ u Sarajevu, raspisuje

 

K O N K U R S

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2021/2022.godini

 

 

1.a) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2022. godine za:

 

 1. Nastavnika/cu razredne nastave……………………………1 izvršilac, puna nastavna norma
 2. Nastavnika/cu fizike ………………………………………….1 izvršilac, 10 časova sedmično
 3. Bibliotekar …………………………………………1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično)

 

 

2.b) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s bolovanja, a najkasnije do 30.06.2022. godine za:

 

 1. Nastavnika/cu razredne nastave……………………………1 izvršilac, puna nastavna norma

 

 

Poslovi navedenih radnih mjesta obavljaju se na osnovu Zakona o radu (”Službene novine F BiH” 26/16, 89/18 i 23/20),  Zakona  o  osnovnom  odgoju  i  obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br.23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), Nastavnog plana i programa za osnovnu školu i Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu ( „Službene novine KS br.30/18), normativnih akata JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ Sarajevo.

Opis poslova za radna mjesta navedena pod:

 

 • Redni brojevi 1 i 2 (pod a) i   1 (pod b):
 • Neposredni odgojno- obrazovni rad (redovna nastava prema NPP),
 • Pregled pismenih zadataka prema NPP, GPR-a i Pedagoškim standardima i normativima,
 • Ostali oblici neposrednog odgojno-obrazovnog rada ( razredništvo, dopunska, dodatna i fakultativna nastava, slobodne aktivnosti),
 • Pripreme za rad,
 • Ostali poslovi (stručno usavršavanje, rad sa stručnim organima, saradnja sa roditeljima, rad na pedagoškoj i elektronskoj dokumentaciji, vođenje stručnog aktiva, dežurstvo, rad u komisiji koju imenuje NV, rad u komisiji koju imenuje Školski odbor, kulturna javna djelatnost)
 • Ostali poslovi po nalogu direktora

 

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (”Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16,  89/18 i 23/20) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom, NPP-om, Pedagoškim standardima i Pravilnikom o radu škole, uz primjenu Pravilnika s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, broj 29/21 i 31/21 u daljem tekstu: Pravilnik)  i to

za radno mjesto pod tačkom:

 

 1. a) redni broj 1. ( pod a) i 1. ( pod b) kandidat treba da ima:

 

 • Završenu VSS (VII stepen), I, II ili III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa ili VŠS (VI stepen ili I ciklus, kao Zakonski izuzetak) na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenu pedagoško-psihološku grupu predmeta, koji ima odgovarajući profil stručne spreme koji je propisan u NPP-u.

 

 1. b) redni broj 2. (pod a) kandidat treba da ima:
 • Prirodno-matematički fakultet (nastavnički smjer) prvi i drugi stepen studija,
 • Filozofski ili Pedagoški fakultet, grupa fizika ili grupa gdje je fizika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je to naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi,
 • Pedagoška akademija, grupa fizika ili grupa gdje je fizika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi ako je to naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi.
 1. c) redni broj 3. (pod a) kandidat treba da ima:

 

 • VII stepen VSS ili završen II stepen bolonjskog ciklusa za profil bibliotekar ili nastavnik, odnosno nastavnici predmetne nastave sa VI ili VII stepenom stručne spreme ili položenim stručnim ispitom iz bibliotekarstva – viši knjižničar ili bibliotekar

 

Mjesto obavljanja rada za navedena radna mjesta pod a) i b)  je na adresi JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“ u Sarajevu, ulica Braće Begić 19, 71 000 Sarajevo.

 

Radno vrijeme za radna mjesta navedena pod:

 1. Za redne brojeve 1. (pod a) i 1. (pod b) je naprijed navedeno puno ili nepuno radno vrijeme, koje se ostvaruje zavisno od Godišnjeg programa rada i Raporeda časova u Školskoj 2021/2022. godini i traje u dužini radnog vremena utvrđenog prijavom na PIO, Granskim Kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu i Ugovorom o radu.
 2. a) Redni broj 3. (pod a) je puno radno vrijeme (40 sati sedmično) u petodnevnoj radnoj sedmici od ponedjeljka do petka.
 3. Redni broj 2. (pod a) je nepuno radno vrijeme.

Osnovna plaća za rad za navedena radna mjesta navedena pod:

 1. Redni brojevi od do 3. (pod a) i 1. (pod b)  iznosi:
 • Za VŠS – 1.071,00 KM, zavisi od stručnog zvanja radnika i srazmjerno vremenu provedenom na radu,
 • Za VII stepen, I, II, III ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa 1.165,50 KM, zavisi od stručnog zvanja radnika i srazmjerno vremenu provedenom na radu.

 

 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije)

 

 1. a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata(adresa,broj telefona , e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
 2. b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
 3. c) izvod iz matične knjige rođenih;
 4. d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa);
 5. e) saglasnost da se obavijesti iz člana 23. stav (1) ovog pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs;
 6. f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u javnom konkursu.

 

DODATNA DOKUMENTACIJA ( kopije )

 1. a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
 2. b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stučnom osposobljavanju u ustanovi;
 3. c) Potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
 4. d) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 5. e) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje (ne starija od tri mjeseca):
 6. f) Potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme (član 16. stav (3) tačka b) ovog pravilnika);
 7. g) uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet;

h)rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje jeizdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;

 1. i) Rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;

j)potvrda o posebnom priznanju UNSA;

k)uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciji i to:

 

 • uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog borca i nestalog branioca;
 • rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida- poginulog,umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida,
 • dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom,
 • rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja,
 • uvjerenje o učešću u oružanim snagama,
 • uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida,
 • rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešćuu oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta;
 1. l) dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji je u upotrebi u Kantonu Sarajevo.
 2. m) uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednja 24 mjeseca ( ne starije od 6 mjeseci).

 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni  kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu  i validnu  dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne odluke o izboru radnika.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti za prijem u radni odnos po posebnim uslovima po osnovu Pravilnika, dužan je dostaviti dokaz pripadnosti nekoj od kategorija i dokaz o ispunjavanju uslova, u skladu sa članom 16. navedenog Pravilnika:

“Član 16. (Dopunska prava boraca-branitelj BiH)
(1) Nakon bodovanja na osnovu općih i posebnih kriterija, te nakon provedene kompletne procedure uključujući i intervju, na ukupan broj prethodno ostvarenih bodova u zavisnosti o pripadnosti boračkoj populaciji (branioci i članovi njihovih porodica) dodaju se i dodatni bodovi na način da se na ukupan broj bodova dodaje postotak od istih i to za:
a) dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca bez oba roditelja 50%,
b) lice u statusu člana porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, pri čemu djeca imaju prednost 35%;
c) lice u statusu ratnog vojnog invalida i to do X grupe 27,5% + 0,3% za svaku narednu grupu invalidnosti od I grupe 27,5 – 30,2%;
d) lice u statusu demobiliziranog branitelja za jednu godinu učešća 23,5% + 0,1% za svaki mjesec učešća u Oružanim snagama 23,5 – 27,1%;
e) dijete ratnog vojnog invalida od X grupe 20,5% + 0,3% za svaku narednu grupu invalidnosti do I grupe 20,5 – 23,2%;
f) dijete demobiliziranog branitelja s jednom godinom učešća u Oružanim snagama 16,4% + 0,1% za svaki mjesec učešća u Oružanim snagama 16,4 – 20%;
g) lice u statusu dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja dobija dodatno 10%;
h) dijete dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja 5%;
i) lice u statusu organizatora otpora sa učešćem od 18.09.1991. do 15.10.1991. godine dodatno 3%;
j) lice u statusu organizatora otpora, veterana sa učešćem od 15.10.1991. do 15.04.1992. godine dodatno po 0,3% po mjesecu u datom periodu 0,3 – 1,8%;
k) lice u statusu maloljetni branitelj dodatno 2%;
l) dijete umrlog demobiliziranog branitelja i ratnog vojnog invalida dodatno 1%.
(2) Suprugama ratnih vojnih invalida, kao članu uže porodice ratnog vojnog invalida, nakon bodovanja po osnovu općih i posebnih kriterija i provedene kompletne procedure, uključujući i intervju, na ukupan broj ostvarenih bodova dodaju se i dodatni bodovi i to:
a) suprugama ratnih vojnih invalida od X do VII grupe 1%
b) suprugama ratnih vojnih invalida od VI do III grupe 2%
c) suprugama ratnih vojnih invalida od II do I grupe 3%

(3) Pravo na dodatne bodove ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod sljedećim uslovima:
a) da imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo i
b) da se nalaze na evidenciji JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposleni na određeno vrijeme, što se dokazuje uvjerenjem/potvrdom iz člana 18. stav (2) tačka f) ovog pravilnika ili da su zaposleni sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju.
(4) Dodatni bodovi iz st. (1) i (2) ovog ćlana računaju se u skladu sa Instrukcijom o bližoj primjeni kriterija vrednovanja prema uredbi o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 38/20)”

S kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 22. st. (4) i (5) Pravilnika, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika odnosno Komisija za provođenje procedure po javnom konkursu za prijem radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni elektronskom poštom na adresu navedenu u prijavi na Javni konkurs. Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Poželjno je da kandidati dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev predat na protokolu Škole u roku od 30 dana od okončanja konkursne procedure.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika.

 

Nepotpune, neuredne (kada nije dostavljena obavezna dokumentacija tražena konkursom ili s traženim rokom važenja) i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte, u zatvorenoj koverti s naznakom:

 

″Prijava na javni konkurs na poziciju__________ (navesti poziciju/e za koju/e je raspisan javni konkurs) NE OTVARAJ – OTVARA KOMISIJA“, na adresu: JU OŠ ” Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” Sarajevo, Ulica: Braće Begić 19, 71000 Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objave obavještenja o raspisanom Javnom konkursu, u dnevnim novinama “Dnevni Avaz”.

Naprijed navedeno obavještenje će biti objavljeno u petak, 21.01.2022. godine, te je krajnji rok za prijavu na Javni konkurs 31.01.2022. godine.

Istovremeno, ovaj tekst Javnog konkursa (kompletan sadržaj teksta Javnog konkursa) je objavljen i na službenoj internet stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, te na internet stranici škole.

Kontakt telefon osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 033/220-491