Vijeće učenika

teamRad Vijeća učenika

Vijeće učenika/učenica čini po jedan predstavnik svih odjeljenja u školi, kojeg biraju učenici. Aktivnosti Vijeća učenika će se odvijati tokom cijele školske godine, a posebna pažnja  će se  posvetiti:

  • informiranju Školskog odbora škole i drugih organa upravljanja o svojim stavovima kad ocijeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora
  • učešću u radu tima za prevenciju nasilja u školi
  • razmatranju školskog uspjeha i predlaganju mjera za unapređenje uspjeha u učenju i vladanju (takmičenje odjeljenja u disciplini)
  • učešću u akciji prikupljanja humanitarne pomoći
  • učešću učenika u planiranju i realizaciji nastavnih programa iz pojedinih predmeta
  • učešću učenika u planiranju i realizaciji slobodnih aktivnosti u školi
  • utvrđivanju i realizaciji prava i dužnosti svih učenika
  • unapređenju odnosa na relaciji nastavnik-učenik
  • učešću učenika u realizaciji vannastavnih aktivnosti u školi (kviz znanja za učenike)
  • realizaciji zadataka koji će se nametnuti u toku školske godine

Informacija za prijevoz učenika